ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [ ภาคอิสาน ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพป./สพม.) รูปผู้อำนวยการ สนง. ผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ตำแหน่งเดิม(ก่อนดำรงตำแหน่งปัจจุบัน) โทรศัพท์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา โทรสาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ที่อยู่เว็บไซต์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ที่ตังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลขที่และหมู่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
1.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 นายเกิดมี สอนเมืองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 409567257370-4231-1660http://nb1.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภูเขต1113/4อุดร-เลยลำภูเมืองหนองบัวลำภู39000
2.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 นายกัมปนาท ศรีเชื้อผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 20-4235-95630-4235-9563http://www.nb2.go.thโรงเรียนหนองบัวคำแสนหมู่ 6 บ้านภูน้อยอุดร - เลยนากลางนากลางหนองบัวลำภู39170
3.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ 0 4324 6663- 50 4323 6530http://www.kkzone1.go.th/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1264 หมู่ 13ศูนย์ราชการในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น40000
4.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา043-273774043-273774kkn2.esdc.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2มิตรภาพบ้านไผ่บ้านไผ่ขอนแก่น40110
5.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 นายสนอง สุดสะอาดผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา043-414201043-414201kkn3.go.thเมืองพล-ชัยภูมิลอมคอมพลขอนแก่น40120
6.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 นายศุภสิน ภูศรีโสมผอ.ขอนแก่น เขต 3043-441913043-441913http://www.kkn4.obec.go.thอำเภอน้ำพอง86 หม่ 5มิตรภาพน้ำพองน้ำพองขอนแก่น40310
7.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 10-4331-25050-4331-2850http://www.kkn5.obec.go.thสพป.ขอนแก่น เขต 5120 หมู่ 9มลิวรรณชุมแพชุมแพขอนแก่น40130
8.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 นายพรชัย โพคันโยผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2042-222041042-221677http://www.udn1.go.th/สพป.อุดรธานี เขต 17/7โพศรีหมากแข้งเมืองอุดรธานี41000
9.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 นายบูรพา พรหมสิงห์ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 20-42334-5750-4233-4517http://www.udesa2.go.th/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต505อุ่มจานกุมภวาปีกุมภวาปีอุดรธานี41110
10.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ผอ.สพป.อุดรธานี 30-4226-11560-4226-1186http://www.udonthani3.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต3265 หมู่ 11เทศบาล 1หนองหานหนองหานอุดรธานี41130
11.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กองรอง ผอ.สพป.อด.10422812990 4228 2505http://www.udon4.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 425 หมู่ 8ชนบทบำรุงบ้านผือบ้านผืออุดรธานี41160
12.ประถมศึกษาเลย เขต 1 นายรัฐอิสรา กงวงษ์ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 306234050980-4281-1697http://www.loei1.go.th210เลย-เชียงคานเมืองเมืองเลยเลย42000
13.ประถมศึกษาเลย เขต 2 042-810904htt://www.loei2.go.thวังสะพุง256 ม.3มะลิวรรณศรีสงครามวังสะพุงเลย42130
14.ประถมศึกษาเลย เขต 3 นายวิรัตน์ พุทธทองศรี042-810495042-810496http://www.loei3.go.th439 หมู่ 1โคกงามด่านซ้ายเลย42120
15.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ดร.อนันต์ พันนึกผอ. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2042 - 411332042 - 411294http://www.nkedu1.go.thบริเวณศูนย์ราชการ-มิตรภาพหนองกอมเกาะเมืองหนองคายหนองคาย43000
16.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0-4247-19340-4247-1310http://www.nongkhai2.go.th4442โพนพิสัย-บึงกาฬจุมพลโพนพิสัยหนองคาย43120
17.ประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1 นายอนุกูล ทองนุ้ยรองผอ.สพป.สกลนคร30-4249-12470-4249-1345http://www.bki.ictbk.netสำนักงานประถมศึกษาอำเภอบึงกาฬเดิม511 หมู่ 7ชาญสินธุ์วิศิษฐ์เมืองหนองคาย38000
18.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 นางสุภารีย์ โพนเงินรอง ผอ.สพป. มหาสารคาม เขต1-0-4371-1202http://www.mkarea1.go.thสพป.มหาสารคาม เขต 185ศรีสวัสดิ์ดำเนินตลาดเมืองมหาสารคามมหาสารคาม44000
19.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 นายสุชาติ พุทธลาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา086-2296108043 - 798043http://www.mkarea2.go.thต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จมหาสารคาม147สมารักษ์หนองแสงวาปีปทุมมหาสารคาม44120
20.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3043762363043762363http://www.mkarea3.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3354ศรีโกสุมหัวขวางโกสุมพิสัยมหาสารคาม44140
21.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ดร.สกล คามบุศย์ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 20 4351 30030 4351 4014http://www.roiet1.go.th/สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1รณชัยชาญยุทธในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด45000
22.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 นายพิสุทธิ์ แสนเมืองผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 209345298890 43624952http://www.ret2.obec.go.th123 ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ123 ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิปัทมานนท์สระคูสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด45130
23.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายสุภาพ วงษามาตย์ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 30435713880 4357 2342http://www.roiet3.go.th/644-โพนทอง - หนองพอกแวงโพนทองร้อยเอ็ด45110
24.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นายวิเศษ พลอาจทันผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1043-812121043-811211http://www.ksn1.obec.go.th/99/7-สนามบินกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์46000
25.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 นายชาญกฤต นำ้ใจดีรอง.ผอ.สพป.0-4388-9534http://kalasin2.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2312 ม.4ฮ่องฮี-กระนวนห้วยเม็กห้วยเม็กกาฬสินธุ์46170
26.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 นายสุริยะ ใจวงษ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0-4386-91040-4386-9583http://www.kalasin3.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 371 หมู่ 4ห้วยผึ้ง - นาคูนิคมห้วยผึ้งห้วยผึ้งกาฬสินธุ์46240
27.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 นายไพรวัลย์ จันทะนะผอ.สพป.สกลนคร เขต 1042-970135042-970134http://www.sakonarea1.com/ในเขตเทศบาลถนนนิตโยธาตุเชิงชุมเมืองสกลนครสกลนคร47000
28.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 นายอนุกูล ทองนุ้ยผอ.สพป.บึงกาฬ042722319-24042721155http://www.sakon2.go.thเขตพื้นที่สกลนครเขต 2917ส่วนราชการสว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร47110
29.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นายทินกร อินทะนามผอ.สพป.พะเยา เขต 2042-792131-5042-791205http://www.sakonnakhon3.go.th/ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส530เดื่อเจริญวานรนิวาสวานรนิวาสสกลนคร47120
30.ประถมศึกษานครพนม เขต 1 นายอภิชัย ทำมาน0-4251-23380-4251-1566http://www.nkpedu1.org/เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 135กลางเมืองในเมืองเมืองนครพนมนครพนม48000
31.ประถมศึกษานครพนม เขต 2 นายประสงค์ สุภาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0-4259-94350-4259-9096http://www.nkp2.go.thบ้านปฎิรูป10 หมู่ที่ 9ศรีสงคราม - ท่าดอกแก้วศรีสงครามศรีสงครามนครพนม48150
32.ประถมศึกษามุกดาหาร นายมารุต อุปนิสากรผอ.สพป.นครพนม เขต 10-42611-5230-42613-040www.mukdahan.orgเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร17วิวิธสุรการมุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหาร49000
33.มัธยมศึกษา เขต 25 นายอดิศักดิ์ มุ่งชูผอ.สพม.25098-5853198043-255367www.kksec.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25473 หมู่ 2มะลิวัลย์บ้านทุ่มเมืองขอนแก่น40000
34.มัธยมศึกษา เขต 20 นายวิทยา ประวะโขผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา042-123173042-123174http://www.sesa.20.go.th796เลี่ยงเมืองบ้านจั่นเมืองอุดรธานี41000
35.มัธยมศึกษา เขต 19 นายไพโรจน์ พรมสอนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา042870409042870410www.sesao19.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19334 หมู่ 4 บ้านฟากนา-นาอานเมืองเลย42000
36.มัธยมศึกษา เขต 21 นายสมใจ วิเศษทักษิณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา042-421074042-421094http://www.sesao21.go.th/3936มิตรภาพหนองกอมเกาะเมืองหนองคายหนองคาย43000
37.มัธยมศึกษา เขต 26 นายสวาท ฦาชา.085 464 4866https://www.ses26.go.th/โรงเรียนมหาวิชานุกูล-เลี่ยงเมือง มค.-รอ.แวงน่างเมืองมหาสารคามมหาสารคาม44000
38.มัธยมศึกษา เขต 27 นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0656265295043-515414www.secondary27.go.thสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษา เขต ๒๗๔๖เทวาภิบาลในเมืองเมืองร้อยเอ็ด45000
39.มัธยมศึกษา เขต 24 นายทวี ทะนอกผอ.สมุทรสาคร043-810620https://sesao24.go.th/web/ ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุถีนานนท์ต.โพนทองเมือง กาฬสินธ์ุกาฬสินธุ์46000
40.มัธยมศึกษา เขต 23 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ผอ. สพม. เขต 27042-728118042-728119www.sesarea23.go.thถนนไอทียู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร-ไอทียูธาตุเชิงชุมเมืองสกลนคร47000
41.มัธยมศึกษา เขต 22 นายจักราวุธ สอนโกษาผอ.สพม.220655325297042520940www.secondary22.go.th42ถนนปิยะมหาราชาลัยตำบลในเมืองเมืองนครพนมนครพนม48000