เจ้าหน้าที่ eme สพม. , สพป. [ ภาคอิสาน ]
ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อ นามสกุล รับหน้าที่กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ
1.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1นางกัญจนพร ป้องพรมมาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0800068451
2.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1นายคำตา อ้วนสาเลผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0819770198
3.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1ผู้ดูแลร่วมระบบอีมี
4.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2ผู้ดูแลหลักระบบอีมี
5.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2นายพิทักษ์ รันรัติยาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0816706375
6.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2นายประภาส พลไชยผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน042-359564 ต่อ 21
7.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1นางสาวนพภาภรณ์ ตุงไธสงผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน5
8.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1ผู้ดูแลหลักระบบอีมี
9.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3ผู้ดูแลหลักระบบอีมี
10.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3นางสมนึก ลิ้มอารีย์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0878589866
11.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3นางสาวกิตติยากร แดนไธสงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0896218840
12.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4นางอุบล ชาอุ่นผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการ
13.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4นายโกสิน สะตะผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
14.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4นางเกศราภรณ์ แสนบุตรผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
15.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5นางสาวสุวรรณา อุตเมืองเพียผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0846005491
16.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5นางกนกกาญจน์ ขุนบำรุงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน08-1544-7127
17.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5นางสาวนวพร เอกตะคุผู้ดูแลร่วมระบบอีมีฝ่ายผู้บริหาร0804628162
18.มัธยมศึกษา เขต 25นางไพทูรย์ นรสิงห์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0897157387
19.มัธยมศึกษา เขต 25นายมนตรี ศรีอุทธาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0817178844
20.มัธยมศึกษา เขต 25นางสาวพรรณี กรุงศรีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0837629870
21.มัธยมศึกษา เขต 25นางดณษภร ผิวขาวผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0894220226
22.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1ผู้ดูแลหลักระบบอีมี
23.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1ผู้ดูแลร่วมระบบอีมี
24.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1นายพิเชษฐ ไชยจำนงค์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0849825145
25.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2นางกุลนภา กอกุลจันทร์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0812607659
26.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3ผู้ดูแลหลักระบบอีมี
27.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3นางสาวอภิญญา จันทร์สุขผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
28.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4นางเกษมณี ประเสริฐผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ042281299
29.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4นายปัญจพล แสงคำไพผู้ดูแลหลักระบบอีมีฝ่ายผู้บริหาร
30.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4นายสยมพล จันทะแจ้งผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
31.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4นางอุไรพร พิมพาแสงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0957568828
32.มัธยมศึกษา เขต 20นางสุรเนตร กลัดสอาดผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0818116417
33.มัธยมศึกษา เขต 20นางสาวศุภัชยา วิชาผงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0833451466
34.ประถมศึกษาเลย เขต 1นางขนิษฐา คับเพียงผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน08-1976-8433
35.ประถมศึกษาเลย เขต 1นายจักรกริช อาจแก้วผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน08-7217-7314
36.ประถมศึกษาเลย เขต 1นางอมรา จำรูญศิริผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-1380-4612
37.ประถมศึกษาเลย เขต 1นางสาววรกัรญา ไชยวงษ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน08-1261-1289
38.ประถมศึกษาเลย เขต 2นางสาวขวัญจิรา พรมใจผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
39.ประถมศึกษาเลย เขต 3นางพัชรี ขุนมาตย์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0860730953
40.ประถมศึกษาเลย เขต 3นางสุพรรณ พรมภักดีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0933216614
41.ประถมศึกษาเลย เขต 3นางสาวจิรัชญา พายัพผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0939398721
42.มัธยมศึกษา เขต 19นางกัญญามาศ พลชำนาญผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน093-321-9059
43.มัธยมศึกษา เขต 19นายณัฐพงศ์ บุญเหลือผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน080-155-8446
44.มัธยมศึกษา เขต 19นางสุดาพร พินิจมนตรีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ086-852-9593
45.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1นางพรรณี หินวรรณผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
46.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2นายนพดล เสนาอาจผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา0899431292
47.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2นางพัฒน์นรี ผาทองผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0985908761
48.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2นายรำเพย ทินกระโทกผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0898424963
49.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2นายพชร รักษ์มณีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0631327089
50.ประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1นายยุทธพร ภักดีหาญผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0854901965
51.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1นางสาวพรปภาทิพย์ ขุนบุญจันทร์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0831442160
52.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1นางธนาจิตต์ พัฒยาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0896234668
53.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2นางสุกัลยา ทับมะโรงผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0895240790
54.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2นางสาวละมุล อนุสัตย์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0910613979
55.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3ผู้ดูแลหลักระบบอีมี
56.มัธยมศึกษา เขต 26นางสาวจรรยา สีแก้วผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
57.มัธยมศึกษา เขต 26นางสาวชลธิชา การถางผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
58.มัธยมศึกษา เขต 26นายวิทยา ศรีพันชาติผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
59.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1ผู้ดูแลหลักระบบอีมี
60.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1นางปิยะนารถ ดิษฐาเนตรผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน081-0555733
61.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ090-9968677
62.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2นางสาวระเบียบ ขาวผ่องผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน098-5989415
63.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2นางสาวชัญญา อินทริกานนท์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ088-3171735
64.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2นายไกรวุธ พนมพงษ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา088-3092023
65.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2นางมนัญญา สมหนองบัวผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน086-7737888
66.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3นายธนวัฒน์ ดอกพุทธาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน095-1855809
67.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-2629527
68.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3นายทองอินทร์ ภูมิประสาทผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-9646990
69.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3นางจิราภรณ์ สีลาผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา081-8725506
70.มัธยมศึกษา เขต 27นางพิศมัย หาญอาษาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0910624939
71.มัธยมศึกษา เขต 27นางศศิวิมล เพชรไพรผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0885618810
72.มัธยมศึกษา เขต 27นางลักขนา คณาศรีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0885614645
73.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1นางสำลี แจ่มสุวรรณผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
74.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1นายชาญยุทธ ไสยาศรีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
75.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1นางเบญญาลักษณ์ ไชยหอมผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา0817086828
76.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1นางสมพร จันสุขผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน085-7567834
77.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2นางวิจิตรา โคตรบัญชาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0817697370
78.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2นางสาวรัตชะนก สุราฤทธิ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0879359202
79.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2นายอภิชาติ อ่อนมีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0957405646
80.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3นางลมุล เนตรคุณผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0830045048
81.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3ผู้ดูแลหลักระบบอีมี
82.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3นายณัฐพล ทวยลีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0934896266
83.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3นางราตรี พูลพัฒน์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีอำนวยการ0956703482
84.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3นางหฤทัย แก่นสำโรงผู้ดูแลหลักระบบอีมีอำนวยการ0973197496
85.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3นางสาวธิดารัตน์ พันธุ์ศิริผู้ดูแลหลักระบบอีมีบริหารงานบุคคล087-2387307
86.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3นางสาววิชุดา ตรีเนตรผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0935514144
87.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3นางสาวดวงเนตร สันวิลาศผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา0854611516
88.มัธยมศึกษา เขต 24นายชริน พลตื้อผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0934683903
89.มัธยมศึกษา เขต 24นายธีระพร ภาคมฤกษ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0896172819
90.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1นางสาววณัชวรรณ ชุมปัญญาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน083-3380099
91.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2นางฐิตาภรณ์ แก้วก่าผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0956746614
92.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3นางสาวจิราภา ปิ่นทะวงศ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน089-7877709
93.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3นางคนึงนิช ผาสุขผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน081-3808037
94.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3นายพนมพร มาตราชผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที081-8554913
95.มัธยมศึกษา เขต 23นางลักษณาวดี บุญพบผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0982942356
96.ประถมศึกษานครพนม เขต 1นางกรรณิการ์ ชนรินทร์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0650096246
97.ประถมศึกษานครพนม เขต 1นางสุพร เจียร์สุคนธ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0817394828
98.มัธยมศึกษา เขต 22นายเริงณรงค์ ดวงดีแก้วผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0821221784
99.ประถมศึกษามุกดาหารนางสาวสุจิตรา ไตรยวงค์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน092-7529828
100.ประถมศึกษามุกดาหารนายเชษฐ์กิตติ แดงอาจผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0832842526