การไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาคอิสาน
ช่วงเวลา
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ รวม/สัปดาห์ ภาพตรวจเยี่ยม ข้อมูลรายโรง
ทั้งหมด(โรง)ตรวจเยี่ยมแล้วโรง เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย
1ประถมศึกษาหนองคาย 1ดร.อนันต์ พันนึก156 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาหนองคาย 2นางละออตา พงษ์ฤทัศน์105 69 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายอนุกูล ทองนุ้ย211 29 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นายเกิดมี สอนเมือง201 1 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2นายกัมปนาท ศรีเชื้อ103 98 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา147 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเลย 2157 19 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเลย 3นายพิสุทธิ์ แสนเมือง107 3 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายบูรพา พรหมสิงห์194 200 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายรัฐอิสรา กงวงษ์203 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง156 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายยงยุทธ พรหมแก้ว173 120 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์167 7 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ199 21 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครพนม 1นายอภิชัย ทำมาน249 82 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครพนม 2นายประสงค์ สุภา185 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร246 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสกลนคร 1นายไพรวัลย์ จันทะนะ175 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสกลนคร 2นายเจริญ ราชโสภา255 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสกลนคร 3นายทินกร อินทะนาม182 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาขอนแก่น 1นายภูมิพัทธ เรืองแหล่156 93 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์208 15 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายสนอง สุดสะอาด182 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายศุภสิน ภูศรีโสม175 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาขอนแก่น 5นายวสันต์ สัตยคุณ259 2 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษามหาสารคาม 1นางสุภารีย์ โพนเงิน197 39 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษามหาสารคาม 2นายจำนงค์ สุดาเดช222 266 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายขวัญเรือน แสบงบาล145 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นายพิสุทธิ์ แสนเมือง334 4 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายสุภาพ วงษามาตย์217 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.สกล คามบุศย์230 25 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุดรธานี 1นายภัญญู ภูริศรี223 41 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 21นายสมใจ วิเศษทักษิณ56 12 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 22นายจักราวุธ สอนโกษา81 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 23ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์45 7 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 24นายทวี ทะนอก55 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 25นายอดิศักดิ์ มุ่งชู84 203 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 26นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก35 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 27ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์60 2 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 20นายวิทยา ประวะโข63 24 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 19นายไพโรจน์ พรมสอน52 0 คลิกดูรายโรง
รวม 6650 1382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (30/01/20) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน