การไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาคอิสาน
ช่วงเวลา   12 พ.ค.62 - 18 พ.ค.62
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ รวม/สัปดาห์ ภาพตรวจเยี่ยม ข้อมูลรายโรง
ทั้งหมด(โรง)ตรวจเยี่ยมแล้วโรง เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย
1ประถมศึกษาหนองคาย 1ดร.อนันต์ พันนึก156 76 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาหนองคาย 2นางละออตา พงษ์ฤทัศน์105 69 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายอนุกูล ทองนุ้ย211 29 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นายเกิดมี สอนเมือง201 5 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2นายกัมปนาท ศรีเชื้อ103 124 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเลย 1นายรัฐอิสรา กงวงษ์146 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเลย 2157 25 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเลย 3นายวิรัตน์ พุทธทองศรี107 3 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายบูรพา พรหมสิงห์193 271 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์203 39 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง143 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายวิเศษ พลอาจทัน171 319 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2นายชาญกฤต นำ้ใจดี168 8 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายสุริยะ ใจวงษ์199 22 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครพนม 1นายอภิชัย ทำมาน249 82 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครพนม 2นายประสงค์ สุภา185 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร246 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสกลนคร 1นายไพรวัลย์ จันทะนะ175 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสกลนคร 2นายอนุกูล ทองนุ้ย255 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสกลนคร 3นายทินกร อินทะนาม182 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาขอนแก่น 1นายภูมิพัทธ เรืองแหล่156 131 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์208 22 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายสนอง สุดสะอาด181 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายศุภสิน ภูศรีโสม175 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาขอนแก่น 5นายยงยุทธ พรหมแก้ว257 4 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษามหาสารคาม 1นางสุภารีย์ โพนเงิน197 39 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษามหาสารคาม 2นายสุชาติ พุทธลา222 351 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ145 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นายพิสุทธิ์ แสนเมือง334 5 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายสุภาพ วงษามาตย์215 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.สกล คามบุศย์230 25 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุดรธานี 1นายพรชัย โพคันโย221 41 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 21นายสมใจ วิเศษทักษิณ56 15 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 22นายจักราวุธ สอนโกษา81 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 23ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์45 16 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 24นายทวี ทะนอก55 2 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 25นายอดิศักดิ์ มุ่งชู84 275 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 26นายสวาท ฦาชา35 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 27นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก60 4 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 20นายวิทยา ประวะโข62 38 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 19นายไพโรจน์ พรมสอน52 0 คลิกดูรายโรง
รวม 6626 2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/05/21) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน