การไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาคอิสาน
ช่วงเวลา   05 พ.ค.62 - 11 พ.ค.62
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสังกัด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ รวม/สัปดาห์ ภาพตรวจเยี่ยม ข้อมูลรายโรง
ทั้งหมด(โรง)ตรวจเยี่ยมแล้วโรง เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย เช้าบ่าย
1ประถมศึกษาหนองคาย 1ดร.อนันต์ พันนึก156 159 3115 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาหนองคาย 2นางละออตา พงษ์ฤทัศน์105 105 541111 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายอนุกูล ทองนุ้ย211 211 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นายเกิดมี สอนเมือง201 203 1113 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2นายกัมปนาท ศรีเชื้อ103 104 111126 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา147 146 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเลย 2157 157 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาเลย 3นายวิรัตน์ พุทธทองศรี107 107 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายบูรพา พรหมสิงห์194 194 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายรัฐอิสรา กงวงษ์203 203 112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง156 57 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายวิเศษ พลอาจทัน170 173 2211015 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2นายชาญกฤต นำ้ใจดี168 163 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ199 199 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครพนม 1นายอภิชัย ทำมาน249 197 33 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษานครพนม 2นายประสงค์ สุภา185 122 1113 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร246 243 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสกลนคร 1นายไพรวัลย์ จันทะนะ175 109 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสกลนคร 2นายเจริญ ราชโสภา255 258 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาสกลนคร 3นายทินกร อินทะนาม182 182 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาขอนแก่น 1นายภูมิพัทธ เรืองแหล่156 156 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์208 208 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายสนอง สุดสะอาด181 185 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายศุภสิน ภูศรีโสม175 175 22 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาขอนแก่น 5นายวสันต์ สัตยคุณ257 260 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษามหาสารคาม 1นางสุภารีย์ โพนเงิน197 197 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษามหาสารคาม 2นายจำนงค์ สุดาเดช222 13 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายขวัญเรือน แสบงบาล145 52 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นายพิสุทธิ์ แสนเมือง334 334 11 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายสุภาพ วงษามาตย์217 68 0 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.สกล คามบุศย์230 208 2212211112 คลิกดูรายโรง
1ประถมศึกษาอุดรธานี 1นายพรชัย โพคันโย221 225 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 21นายสมใจ วิเศษทักษิณ56 56 1113 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 22นายจักราวุธ สอนโกษา81 15 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 23ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์45 45 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 24นายทวี ทะนอก55 30 1113 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 25นายอดิศักดิ์ มุ่งชู84 84 1211319 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 26นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก35 35 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 27นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก60 60 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 20นายวิทยา ประวะโข63 63 0 คลิกดูรายโรง
1มัธยมศึกษา 19นายไพโรจน์ พรมสอน52 25 0 คลิกดูรายโรง
รวม 6643 5786 16 7 5 2 8 6 9 6 2 1 19 2 2 0 85 -
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (03/12/20) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน